Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥερεύς:
Ελογητς Θες μν, πάντοτε νν κα ε κα ες τους αώνας τν αώνων.

ναγνώστης: μήν.
 Ψαλμς ρμβ' (142).

Κύριε, εσακουσόν της προσευχς μου, νωτισαι τν δέησίν μου ν τ λήθειά σου, εσάκουσόν μου ν τ δικαιοσύνη σου.
Κα μ εσέλθης ες κρίσιν μετ το δούλου σου, τι ο δικαιωθήσεται νώπιόν σου πς ζν.τι κατεδίωξεν χθρς τν ψυχήν μου· ταπεινωσεν ες γν τν ζωήν μου.καθισε μ ν σκοτεινοις, ς νεκρος αἰῶνος· κα κηδιασεν π' με τ πνεϋμά μου, ν μοι ταραχθη καρδία μου.μνησθην μερων ρχαίων, μελέτησα ν πάσι τος ργοις σου, ν ποιήμασι τν χειρν σου μελετων.Διεπέτασα πρς σ τ χείρας μου· ψυχή μου ς γ νυδρος σοί.Ταχ εσακουσόν μου, Κύριε· ξέλιπε τ πνευμά μου.Μ ποστρέψης τ πρόσωπόν σου π' μου,κα μοιωθησομαι ος καταβαίνουσιν ες λάκκον.κουστον ποίησαν μο τ πρω τ λεός σου, τι π σο λπισα.Γνώρισαν μοί, Κύριε, δον, ν πορεύσομαι, τι πρς σ ρα τν ψυχήν μου.ξελοΰ μ κ τν χθρων μου, Κύριε πρς σ κατέφυγαν δίδαξαν μ το ποιεν τ θέλημά σου, τι σ ε Θεός μου.Τ Πνευμά σου τ γαθν δηγήσει μ ν γ εθεία· νεκεν το νόματός σου, Κύριε, ζήσεις μέ.ν τ δικαιοσύνη σου ξαξεις κ θλίψεως τν ψυχήν μου, κα ν τ λεεί σου ξολοθρεύσεις τος χθρούς μου.Κα πολεις πάντας τος θλίβοντας τν ψυχήν μου τι γ δολος σου εμι.

Κα εθς τό:
Θες Κύριος, κα πέφανεν μϊν ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου (τετράκις).

Ετα τ παρόντα Τροπάρια.  

χος δ'. ψωθες ν τ Σταυρω

Τς εθυμίας φερώνυμος πάτερ, τς ν Χριστ μ εθυμίας δοχεϊον, νάδειξαν ταϊς θείαις σου Εθύμιε εχαϊς, να εγνωμονως σέ, ν ψαλμοϊς μ-γαλύνω, κα εσημω στόματι νακράζω τοιατα χαίροις σιων κλέος τ λαμπρόν, κα μοναζόντων σεπτν κροθινιον.

Δόξα. Τ αὔτο.
Κα νν. Θεοτοκιον μοιον.

Ο σιωπήσομεν ποτ Θεοτόκε, τς δυναστείας σου λαλεΐν ο νάξιοι. Ε μ γρ σ προίστασο πρεσβεύουσα, τς μς ρρυσατο κ τοσούτων κινδύνων; τς δ διεφύλαξεν ως νν λευθέρους; Οκ ποστμεν Δέσποινα κ σού· σος γρ δούλους σώζεις εί, κ παντοίων δεινν.

Ετα ναγνώστης (χύμα) τν Ν' (50) ψαλμόν.

λέησον μέ, Θεός, κατ τ μέγα λεός σου, κα κατ τ πλθος τν οκτιρμών σου ξαλειψον τ νόμημά μου.π πλεΐον πλϋνν μ π τς νομίας μου, κα π τς μαρτίας μου καθάρισαν μέ.τι τν νομίαν μου γ γινώσκω, κα μαρτία μου νώπιόν μου στ δι παντός.Σο μόνω μαρτον, κα τ πονηρν νώπιόν σου ποίησα· πως ν δικαιωθς ν τος λόγοις σου, κα νικήσης ν τ κρίνεσθαι σέ.δο γρ ν νομίαις συνελήφθην κα ν μαρτιαις κισσησε μ μήτηρ μου.δο γρ λήθειαν γαπησας· τ δηλα κα τ κρύφια της σοφίας σου δηλωσας μοί.Ραντιεΐς μ σσωπω, κα καθαρισθήσομαι πλύνεις μέ, κα πρ χιόνα λευκανθήσομαι.κουτιεις μο γαλλίασιν κα εφροσύνην, γαλλιασονται στεα τεταπεινωμένα.ποστρεψαν τ  πρόσωπόν  σου   π  τν μαρτιν μου, κα πάσας τς νομίας μου ξάλειψαν.Καρδίαν καθαρν κτίοον ν μοι, Θεός, κα πνεμα εθες γκαινισον ν τος γκατοίς μου.Μ πόρριψης μ π το προσώπου σου, κα τ Πνεμα σου τ γιον μ ντανέλης π' μο.πόδος μο τν γαλλίασιν το σωτηρίου σου, κα πνεύματι γεμονικω στήριξον μέ.Διδάξω νόμους τς δούς σου, κα σεβες π σ πιστρέψουσι.'Ρύσαι μ ξ αμάτων, Θεός, Θες τς σωτηρίας μου, γαλλιασεται γλωσσά μου τν δικαιοσύνην σου.Κύριε, τ χείλη μου νοίξεις, κα τ στόμα μου ναγγελει τν ανεσίν σου.τι ε θελησας θυσίαν, δωκα ν λοκαυτώματα οκ εδοκήσεις.Θυσία τ Θε πνεμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην κα τεταπεινωμένην Θες οκ ξουδενωσει.γαθυνον, Κύριε, ν τ εδοκία σου τν Σιν, κα οκοδομηθητω τ τείχη ερουσαλήμ.Τότε εδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ναφορν κα λοκαυτώματα.Τότε νοίσουσιν π τ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ετα ψάλλομεν τν Κανόνα το σιου φέροντα κροστιχιδαν ν τος Θεοτοκίοις κα θ' δη «Κωνσταντίνου».

δΓ. χος πλ. δ'.  γραν διοδεύσας

Εθύμιε πάτερ γγελικως, θιώοας ν κοσμ θείων τυχες δωρεν, κα δόξης ξιωσαι φραστου, ν ορανοϊς σν σιων τος τάγμασι.

Τρωθες τ  γάπη το ησο, γησω τ πάντα, ναρ   σιε  κα  σκιάν,  δι τς  ατν  πάτερ μερίμνης,   ταΐς  σαΐς  πρεσ6είαις τος  παιδάς  σου λύτρωσαι.

Δόξα.

Φων πακούσας τ θεϊκή, καλς πορεύθης, τν εθείαν  πάτερ   δον,  ν   δίδου   κάμοι   καλς θαδίζειν, σας κεσιαις τρισμάκαρ Εθύμιε.

Κα νν. Θεοτοκίον

Κινδύνοις χειμάζομαι χαλεποΐς, κα θλΐψις μ χει, Παντευλόγητε Μαριάμ, σ δ' γηγενν παραμυθία, τν σν οκετην καλς παραμύθησον.

δ γ'. Σ ε τ στερέωμα

σιε Εθύμιε, τν λογισμν τν θλιβόντων μέ, πάλλαξον θείαις σου πρεσδείαις, πρς Χριστν ν δοξασας.

Δίδου μου ταπείνωσιν, δίδου μο πάτερ κατάνυξιν, δίδου σωτηρίας μο τν πόθον, σαΐς λιταΐς Εθύμιε.

Δόξα.

Φρόνημα τ στατον, κ τς ψυχς μου κριζω σόν, εχν σου γίων τ ξινη, θεοφόρε Εθύμιε.

Κα νν. Θεοτόκιον

Μτερ πανάμωμε, τν κεκλεισμένον Παράδεισον, διήνοιξας ο κάμε πολίτην, ταϊς εχαΐς σου ναδεξον.

Διασωσον  τος   μνητάς  σου   Εθύμιε  θεοφόρε, π κινδύνων δεινν κα κακώσεων, ταΐς πρς τν Κτίστην πρεσθείαις σου επροσδεκτοις.

πι6λεψον ν εμένεια Πανύμνητε Θεοτόκε, π τν μην χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, κα ασαι τς ψυχς μου τ λγος.

Κα μνημονεύει ερες κείνων, δ' ος παράκλησις τελεται.
Μετ τν δέησιν τ πόμενον κάθισμα.

χος β'. Πρεσβεία θερμ

Πρεσβεία τ σή, Εθύμιε μακάριε, μς τος πιστς, μνουντας σ διασωσαν, συμφορν κα θλίψεων, κα παντοίων λλων κακώσεων τ γρ σια πάτερ σου ζωή, Χριστν τν Θεν μν δοξασας.

δη δ'. Εσακηκου Κύριε

Χαμερπς  χων   φρόνημα,  ν   τ γ  τρισμάκαρ δεινς καθέλκομαι, λλ σ ον μ νάστησαν, ταΐς γιαις εχαΐς σου Εθύμιε.

Τς ψυχς κατερρύπωσα, τὸ λευκόχρουν πάτερ χιτώναν πταίσμασι, λλ σ ατν Εθύμιε, τ γία σου χάριτι κάθαρον.

Δόξα.

Τν ερηνήν σου δώρησον, Χρίατε τ κοσμ σεπταΐς δεήσεσι, Εθυμίου το θεοφρονος, το ψυχ λικ σ ποθήσαντος.

Κα νν. Θεοτοκίον

Νοσημάτων κα θλίψεων, ρϋσαι τος οκετάς σου Μητροπάρθενε, τος κυρίως Θεοτόκον σέ, νυμνοντας ε κα γεραίροντας.

δ '. Φώτισαν μς

Στήριξον μς, τν εχν σου τ στηρίγματι, το χθροϋ γρ το δεινο ταΐς προσθολαις, παμμακάριστε Εθύμιε κλονούμεθα.

Θλίψις μ δεινή, περιέσχε Εθύμιε, ν κδιω 'ξον ταΐς θείαις σου λιταΐς, συμπαθείας γρ πάρχεις μάκαρ μπλεως.

Δόξα.

Δάκρυα Χριστέ,  μετανοίας   δς  τ  δούλω σου, κεσιαις Εθυμίου το σοφο, το ν γ σκητικως σ μεγαλύναντος.

Κα νν. Θεοτοκίον

Σσον μ γνή, κ παντοίων περιστάσεων, τν Στήρα γρ κυησας Χριστόν, πειράνδρως κα φραστως Μητροπάρθενε.

δ στ'. Τν δέησιν κχεω

Δεσμοις μ  τς  μαρτίας  δησεν, χθρς παλαμναϊος δολίως, κα ν ερκτη παναθλία κρατομαι, ν τος μοϊς κατεσκεύασα πταίσμασι σπευσον ον πάτερ κα γενοϋ, λυτρωτής μου τας θείαις πρεσβείας σου.

νλθες τν ρετν τ κλίμακι, πρς οράνιον Εθύμιε ψος, νθα Χριστς τ στεφάνω τς νίκης, τν κεφαλήν σου νδόξως κατέστεψεν θεν στεφάνωσαν μς, ρετν τφ στεφνψ πρεσβείαις σου.

Δόξα

τόκος σου εθυμίας πρόξενος, τος γονεϋσι ου γένετο πάτερ· θεν λιταΐς σο Εθύμιε θείαις, τς ν Χριστ εθυμίας μ πλήρωσον, να ατν δοξολογ, κα γεραίρω τ ξένα σου τρόπαια.

Κα νν. Θεοτοκίον

Τεκουσα τν τς ερήνης πρύτανιν, σο προσφε γ Μαριμ νακράζων, τ τν πολέμων Θεονυμφε νέφος, τς τν νθρώπων καρδίας καλυψεν, τς σς χάριτος φωτί, κετεύω Παρθένε διαλυσον.

Διασωσαν  τος  μνητας Εθύμιε θεοφόρε,  π κινδύνων δεινν κα κακώσεων, ταΐς πρς τν Κτίστην πρεσ6είαις σου επροσδεκτοις.

χραντε, δι λόγου τν Λόγον νερμηνεύτως, π' σχάτων τν μερων τεκοϋσα, δυσώπησον, ς χουσα μητρικν παρρησίαν.

ερες μνημονεύει ς δεδήλωται. Μετ δ τν κφώνησιν, τ Κοντάκιον.

χος β'. Τος τν αμάτων

Καταλιπν τ ν κοσμ ς πάνσοφος, περκόσμιων χαρίτων ξιωσαι, δι σ τρισμάκαρ Εθύμιε, νευφημουμεν κα ποθ κραυγάζομεν, λεωσαι πάτερ τν Κύριον.

Κα εθς τό: Προκείμενον χος δ'.

Τίμιος ναντίον Κυρίου θάνατος το σιου ατο.

Στίχ. Μακάριος νηρ φοβούμενος τν Κύριον ν ταΐς ντολαις ατο θελήσει σφόδρα.

ερεύς:
Κα πρ το καταξιωθναι μς τς κροάσεως το γίου Εαγγελίου, Κύριον τν Θεν μν κετευσωμεν.

χορός:
Κύριε, λέησον (τρες φορές).

ερεύς:
Σοφία· ρθοί, κουσωμέν του γίου Εαγγελίου. Ερήνη πάσι.

χορός:
Κα τ Πνεύματί σου.

ερεύς:
κ το κατ Ματθαον γίου Εαγγελίου τ νάγνωσμα. Προσχωμεν.

χορός:
Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

ερεύς:
 (Κέφ. α', 27-30)

Επεν Κύριος τος αυτο Μαθηταις. Πάντα μο παρεδόθη π το Πατρός μου· κα οδες πιγινώσκει τν Υον, ε μ Πατήρ· οδ τν Πατέρα τς πιγινώσκει, εμ Υός, κα ἐὰν βούληται Υἱὸς ποκαλυψαι. Δευτε πρς μ πάντες ο κοπιντες κα πεφορτισμένοι, κάγω ναπαύσω μς. ρατε τν ζυγόν μου φ' μς κα μάθετε π' μου τι πράος εμ κα ταπεινς τ καρδία κα ερησετε νάπαυσιν ταΐς ψυχαΐς μν. γρ ζυγός μου χρηστς κα τ φορτίον μου λαφρον στίν.

χορός:
Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

Κα ετα: Ηχος β'.
Δόξα Πατρ κα Υω κα γιω Πνεύματι.

Τας τού σου σιου πρεσδείαις, λέημον, ξάλειψαν τ πλήθη τν μων γκλημάτων.

Κα νν κα εί... ατός.

Τας τς Θεοτόκου πρεσδείαις, λέημον, ξάλειψαν τ πλήθη τν μων γκλημάτων.

Στίχ. λέησον μ Θες κατ τ μέγα λεός σου κα κατ τ πλθος τν οκτιρμών σου ξάλειψαν τ νόμημά μου.

χος πλ. β'.λην ποθεμένοι

λην ποθεμένος, τν κοσμικν πραγματείαν, ς χεφρων σιε, το Χριστο τος χνεσι, κολου-θησας· καί, καλς δευσας, τν εθείαν, τρβον, δ' λθες πρς τν φθαρτον, πόλιν Εθύμιε, νθα τν σν πόνων πέλαβες, τ γέρα κα ριθμησαι τος τν σωμάτων στρατεύμασι. θεν τους τελοντος, τν μνήμην σου τν παντιμον πιστς, ταΐς εραΐς σου δεήσεσι, τ Χριστ προσάγαγε.

ερεύς:

Σσον, Θες τν λαόν σου, κα ελογησον τν κληρονομίαν σου· πισκεψαι τν κόσμον σου ν λεει κα οκτιρμοις· υψωοον κέρας Χριστιανν ρθόδοξων, κα καταπεμψον φ' μς τ λέη σου τ πλούσια· πρεσβείαις τς Πανάχραντου Δεσποίνης μν Θεοτόκου κα ε Παρθένου Μαρίας· δυνάμει το τιμίου κα ζωοποιο Σταυροϋ' προστασίαις τν τιμίων, πουρανίων Δυνάμεων σωμάτων κεσιαίς του τιμίου, νδόξου Προφήτου Προδρόμου κα Βαπτιστοϋ ωάννου· τν γίων νδόξων κα πανευφήμων ποστόλων τν ν γιοις Πατέρων μν μεγάλων εραρχν κα οκουμενικν Διδασκάλων, Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόμου, θανασίου κα Κυρίλλου, ωάννου το λεήμονος, πατριαρχν λεξανδρείας· Νικολάου το ν Μύροις, Σπυρίδωνος πισκόπου Τριμυθοϋντος, τν θαυματουργν τν γίων νδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, Δημητρίου το Μυροδλήτου, Θεοδώρου το Τήρωνος κα Θεοδώορυ το Στρατηλάτοσ τν ερομαρτύρων Χαραλάμπους κα λευθερίου τν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων τν σιων κα θεοφόρων Πατέρων μν (το γίου του Ναο, φ' σον δν μνημονευθη ν τος νω)· τν γίων κα Δικαίων θεοπατόρων ωακεμ κα ννης, (το γίου της μέρας, ἐὰν ορταζηται) κα πάντων σου τν γίων, κετευομεν σέ, μόνε πολυέλεε Κύριε, πακουσον μν τν μαρτωλν δεομένων σου κα λέησον μς.

Κα μεις τό: Κύριε, λέησον (12άκις)

ερεύς:

λεει κα οκτιρμοις, κα φιλανθρωπία το Μονογενος σου Υο, μεθ' ο ελογητς ε, σν τ παναγίω κα γαθω κα ζωοποιώ σο Πνεύματι, νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων.

χορός: μήν.

Κα ποπληρουμεν τς λοιπς δάς του Κανόνος.

δ ζ'. Ο κ τς ουδαίας

θυμίας μ πάτερ, περιέχει ζάλη, θεε Εθύμιε, ν θείαις σου πρεσθείαις, κδίωξαν ν τάχει, π' μο το οκετού σου τς εθυμίας γρ σύ, πώνυμος πάρχεις.

μαράντινον στέφος, τ σεπτ κορυφή σου, Χριστς πέθηκε, 6ρα6εύσάς σο τος πόνους, ος δ' ατν νδρείως, ν σκήσει πήνεγκας. Ατν ον πάτερ εί, πρ μν δυσώπει.

Δόξα.

Νοσημάτων ποικίλων, συμπτωμάτων παντοίων, κα πάσης θλίψεως, πάλλαξον τος πίστει, τιμώντας σ βαθεία κα βοώντας τ Κτίσαντι· τν Πατέρων μν, Θες ελογητς ε.

Κα νν. Θεοτοκίον

ειπάρθενε κόρη, γηγενν προστασία, καταισχυ ,ντός, ν βίου τ πορεία, κάμε τν σν οκετην ,κετεύω  προστάτευσαν,  ξ ρατν τ χθρν, κα οράτων μα.

δ '. Τν βασιλέα τν Ορανν

Κατανοήσας, τν ν τ βίω πραγμάτων, τ π κηρν Εθύμιε θεοφρον, οπευσας οναψαι, σαυτν Χριστ προθύμως.

Τς  λγηδονας, τς  παναθλίας  ψυχς  μου, τ βοτάνη τν γίων εχν σου, ασαι κα σσον, Εθύμιε τρισμάκαρ.

Δόξα.

Τ συντονία, τν νάρετών σου τρόπων, εηρε στησας Εθύμιε τν Κτίστην, ν ς παρρησίαν, πλούτων ε δυσώπει.

Κα νν, Θεοτοκίον

Ναός μου κόρη, τν χαλεπν σκοτομήνην, διασκ δασον τ σ  γλα'Γά,   τ φς το κόσμου, τεκοσα πειράνδρως.

δ θ'. Κυρίως Θεοτόκον

Τος πίστει εφημοϋντας, σ ψαλμοϊς κα μνοις, τς ν Χριστ σωτηρίας ξιωσον, τς ρήμου πολίτης, θεε Εθύμιε.

σχν Χριστ παρασχου, μιν τος παναθλίως, πολεμουμένοις κακία το δράκοντας, το Εθυμίου πρσβείαις, τού σου θεράποντος.

Νοσοντα μέ, κατ' μφω, σιε Κυρίου, τς θεραπείας ξιωσον δέομοι· σ ατρς γρ πάρχεις, πάντων πανάριστος.

Δόξα.

σιος Κυρίου, δεδοξασμένος, ς σο ατήσεις προσήνεγκον πλήρωσαν, κα τν τς γς φθειρομένων, δεΐξον νώτερον.

Κα νν. Θεοτοκίον

περευλογημένη, χραντε Μαρία, ν πειράνδρως κυησας Κύριον πρ μν κδυσωπει, οα φιλεύσπλαχνος
.
Κα εθύς, τό:

ξιον στν ς ληθς, μακαρίζειν σ τν Θεοτόκον, τν ειμακάριστον κα παναμώμητον κα μητέρα το Θεο μν.

Τν τιμιωτέραν τν χερουβεμ κα νδοξοτέραν συγκρίτως τν Σεραφείμ, τν διαφθορως Θεν Λόγον τεκοϋσαν τν ντως Θεοτόκον σ μεγαλύνομεν.

Κα θυμια ερες τ Θυσιαστήριον κα τν Λαόν, τν οκον που ψάλλεται Παράκλησις·κα μες ψάλλομεν τ παρόντα Μεγαλυνάρια.

Χαίροις μοναζόντων καλλονή, σκητν δόξα, κα σιων χαρμονή, χαίροις κκλησίας, Χριστο τ θεον κλέος, σ ον νευφημοϋμεν, πάτερ Εθύμιε.

Χριστο τ θελήματι νουνεχς, πεικων θεοφρον, κόσμου λιπες τ τερπνά, κα τν τεθλιμμένην, βαδισας πορείαν, καρτερικς ν κόσμω, θεε Εθύμιε.

κ τς ρμενίας σπερ στήρ, ξηστραψας πάτερ, κα κτισι σν ρετν,  τν φαεινότατων, τν οκουμένην πάσαν, λαμπρς καταφωτίζεις, θεε Εθύμιε.

Δάκρυσι νηστείαις κα προσευχαΐς, σιε καθάρας, φιλοπόνως τν σν ψυχήν, οκος λαμπρς φθης, Τριάδος τς γίας· δι σ νυμνοΰμεν, πάτερ Εθύμιε.

Τς σαρκς τ βριθος σκητικως, σιε λεπτύνας, νεπτέρωσας σν ψυχήν,  πρς  τς πάθειας, Εθύμιε τ ψος· δι θείων χαρίτων, δειχθης τέμενος.

Σ ατν καθοπλίσας τ το Σταυροϋ, σοφ παντευχία, ς χεφρων κα νουνεχής, φοβερς φανης, χθροϊς τος ορατοις, Εθύμιε θεοφρον, ος κα τροπωσας.

Εθύμιε κλέος τν σκητν, κα νδρέα πάτερ, τς Κρήτης θεος ποιμήν, σν τ ωάννη, τ Βαπτιστ παύστως, Χριστν πρ το κόσμου, καθικετεύετε.

Τ Μεγαλυνάριον το γιού του Ναο.

Ετα:

Πσαι τν γγέλων α στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ποστόλων Δωδεκάς, ο γιοι Πάντες, μετ τς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, ες τ σωθναι μς.

ναγνώστης:

μήν. γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος, λέησον μς (τρίς).
Δόξα Πατρ κα Υω κα γιω Πνεύματι. Κα νν κα ε κα ες τους αώνας τν αώνων. μήν.
Παναγία Τριάς, λέησον μς. Κύριε, λασθητι τας μαρτιαις μν. Δέσποτα συγχώρησαν τς νομίας μιν. γιε, πισκεψαι κα ασαι τς σθενείας μν, νεκεν το νόματός σου.
Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον.
Δόξα Πατρ κα Υω κα γιω Πνεύματι. Κα νν κα ε κα ες τους αώνας τν αώνων. μήν.
Πάτερ μν ν τος ορανοις, γιασθητω τ νομά σου. λθετω Βασιλεία σου. Γενηθήτω τ θέλημά σου, ς ν ορανω κα π τς γής. Τν ρτον μν τν πιούσιον δς μιν σήμερον, κα φες μιν τ φειληματα μν, ς κα μες φιεμεν τος φειλεταις μν. Κα μ εσενεγκης μς ες πειρασμόν, λλ ρϋσαι μς π το πονηρο.

ερεύς:

τι σου στν Βασιλεία κα δύναμις κα δόξα το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος, νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

Ο ψάλται τ πολυτίκιον.
χος γ'. Θείας πίστεως

Θεία χάριτι γλαισμενος, θεον νυσας ν κοσμ βίον, τν μοναζόντων τ κλέος Εθύμιε· τς κοσμικς κφυγων γρ συγχύσεως, σκητικως τν χθρον κατεπάλαισας· Πάτερ σιε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μιν τ μέγα λεος.

ερεύς:

λέησον μς Θεός...
τι δεόμεθα, πρ τν εσεβν...
τι δεόμεθα, πρ το ρχιεπισκόπου...
τι δεόμεθα,  πρ λέους, ζως, ερήνης... (κα μνημονεύει πάλιν, πρ ν Παράκλησις γίνεται).
τι  δεόμεθα,  πρ  το  διαφυλαχθναι τν γιαν κκλησίαν κα τν πόλιν ( χωρν νσον) ταύτην, κα πάσαν πόλιν κα χωρν π ργς, λοιμο, λιμο,   σεισμο,   καταποντισμοϋ,   πυρός,   μαχαίρας, πιδρομς λλοφύλων, μφυλίου πολέμου, κα αφνίδιου θανάτου· πρ το λεων, εμεν κα εδιαλλακτον γενέσθαι τν γαθν κα φιλάνθρωπον Θεν μν, το ποστρέψαι κα διασκεδσαι πάσαν ργην κα νόσον, τν καθ' μν κινουμένην κα ρύσασθαι μς κ τς πικείμενης δικαίας ατο πειλς, κα ελεησαι μς.
τι δεόμεθα, πρ το εσακοϋσαι Κύριον τν Θεν φωνς τς δεήσεως μν τν μαρτωλν, κα ελεησαι μς.
πακουσον μν, Θεός, Σωτρ μν, λπις πάντων τν περάτων τς γς κα τν ν θαλασσ μακρν κα λεως, λεως γενου μιν, Δέσποτα, π ταΐς μαρτιαις μν, κα λέησον μς. λεήμων γρ κα φιλάνθρωπος Θες πάρχεις, κα σο τν δόξαν ναπέμπομεν, τ Πατρ κα τ Υω κα τ γιω Πνεύματι, νν, κα εί, κα ες τος αώνας τν αώνων. μήν.

ερες ποιε μικρν πόλυσιν:

Δόξα σο Χριστ Θεός, λπις μν, δόξα σοί. Χριστς ληθινς Θες μν, ταΐς πρεσθείαις τς πανάχραντου κα παναμώμου γίας Ατο Μητρός· τν γίων νδόξων κα πανευφήμων ποστόλων τν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων (το γίου του Ναο)· τν γίων κα Δικαίων θεοπατόρων ωακεμ κα ννης, (το γίου της μέρας, ο τν μνήμην πιτελουμεν) κα πάντων τν γίων, λεησαι κα σσαι μς, ς γαθς κα φιλάνθρωπος.

Τν Χριστιανν σπαζομενων τν εκόνα το γίου ψάλλονται τ πόμενα τροπάρια.

χος β'. τε κ το ξύλου

Κόσμου   τ  δέα  κα  τερπνά,  λιπες  Χριστν γαπησας, τελειότατα) νοϊ', χαίρων δ κατωκησας, ν τ ρημω σοφέ, νθα θείοις παλαίσμασι, κα πόνοις τρυτοις, νδρικς νικησας, τν πολυμήχανον. θεν της ατο κακουργίας, λύτρωσαι μς ταΐς εχαΐς σου, σιε Εθύμιε μακάριε.

χος πλ. δ'.

Δέσποινα προσδεξαι, τς δεήσεις τν δούλων σου, κα  λύτρωσαι  μς,  π  πάσης  νάγκης  κα θλίψεως.

χος β'.

Τν πάσαν λπίδα μου, ες σ νατίθημι, Μτερ το Θεοϋ, φύλαξαν μ π τν σκέπην σου.

ερεύς:

Δ εχν τν γίων Πατέρων μν, Κύριε ησου Χριστ Θες μν, λέησον κα σσον μς.

χορός: μήν.
Στίχοι Ίκετικοί:

Πρόσδεξαι Ευθύμιε τάς Ικεσίας
ας Κωνσταντίνος σοι υφανεν πίστει.πηγη:
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΙΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΡΤΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου